لطفا سرویس مورد نظر خود را از میان سرویس های زیر انتخاب کنید

پس از انتخاب سرویس مورد نظر و سفارش سرویس، جزئیات آن توسط کارشناسان شیراز وب بررسی شده، و علاوه بر برآورد زمانی و هزینه ای، پیش فاکتور برای شما صادر می شود. در صورت موافقت با پیش فاکتور و پرداخت آن، سرویس شما در طی زمان اعلام شده در پیش فاکتور تحویل داده می شود.

طراحی وب سایت

در هنگام سفارش سرویس طراحی وب سایت، هزینه ای از شما دریافت نمی‌شود!
پس از سفارش سرویس، جزئیات آن توسط کارشناسان شیراز وب بررسی شده، و علاوه بر برآورد زمانی و هزینه ای، پیش فاکتور برای شما صادر می‌شود.
سپس در صورت موافقت شما با پیش فاکتور و تایید آن، فاکتوری برا شما صادر می‌شود که می‌توانید نسبت به پرداخت آن اقدام نمایید. پس از پرداخت فاکتور، فرآیند طراحی وب سایت شما آغاز شده، و پس از تکمیل، در زمان اعلام شده به شما تحویل داده می شود.

سفارشی سازی وب سایت

این سرویس شامل ایجاد تغییرات، بهینه سازی و افزودن امکانات به وب سایتی می‌شود که قبلا ایجاد شده است.
در هنگام سفارش این سرویس، هزینه ای از شما دریافت نمی‌شود!
پس از سفارش سرویس، جزئیات آن توسط کارشناسان شیراز وب بررسی شده، و علاوه بر برآورد زمانی و هزینه ای، پیش فاکتور برای شما صادر می‌شود.
سپس در صورت موافقت شما با پیش فاکتور و تایید آن، فاکتوری برا شما صادر می‌شود که می‌توانید نسبت به پرداخت آن اقدام نمایید. پس از پرداخت فاکتور، فرآیند انجام تغییرات و بهینه سازی های مورد نظر بر وب سایت شما آغاز شده، و پس از تکمیل، در زمان اعلام شده به شما تحویل داده می شود.